ນ້ຳມັນເຕົາ


ລນລ ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຕົາ ທີ່ມີສານກຳມະຖັນຕ່ຳ, ປະຈະບັນສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານ ເຫຼັກເສັ້ນວຽງຈັນ, ໂຮງງານຢາສູບລາວ, ໂຮງງານເບຍລາວ, ແລະໂຮງງານອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສະໜອງໃຫ້ໂຄງການ, ເສັ້ນທາງໃນຕ່າງແຂວງ.

ວັນທີ : 21/08/2019

10,820 ກີບ

9,540 ກີບ

8,710 ກີບ