ນ້ຳມັນເຕົາ


ລນລ ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນເຕົາ ທີ່ມີສານກຳມະຖັນຕ່ຳ, ປະຈະບັນສະໜອງໃຫ້ໂຮງງານ ເຫຼັກເສັ້ນວຽງຈັນ, ໂຮງງານຢາສູບລາວ, ໂຮງງານເບຍລາວ, ແລະໂຮງງານອື່ນໆ. ນອກນັ້ນ, ຍັງສະໜອງໃຫ້ໂຄງການ, ເສັ້ນທາງໃນຕ່າງແຂວງ.

ວັນທີ : 06/07/2020

8,320 ກີບ

7,830 ກີບ

7,350 ກີບ