ຢາງປູທາງ


ລນລ ຍັງໄດ້ຈັດຫາ ແລະ ນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນ ຢາງປູທາງ ທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຈາກຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ຢູ່ພາຍໃນປະເທດທີ່ເພື່ມຂື້ນແຕ່ລະປີ

ວັນທີ : 21/08/2019

10,820 ກີບ

9,540 ກີບ

8,710 ກີບ